นายภัครธรณ์ เทียนไชย

ในโอกาสที่มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย มุ่งมั่นบริหารงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในรูปการช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ มากมาย อาทิ การดำเนินงานเพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กด้อยโอกาส โครงการทุนการศึกษา โครงการทุนช่วยเหลือครอบครัว เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา จนเป็นที่ประจักษ์จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ ว่าเป็นองค์ที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาชนอย่างแท้จริง

กระผมขอชื่นชนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ อุตสาหะ อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโต สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ตลอดจนประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ขอส่งความปรารถนาดี และเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้านำพาประโยชน์สู่สังคมรุ่งเรื่องสืบต่อไป