รางวัล

NGO Awards

พ.ศ.2556 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กได้ ได้รับรับรางวัล Thailand NGO Award จากการประกวด 112 องค์กรทั่วประเทศไทย

Paul Harris Fellow

พ.ศ. 2558 คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ รับรางวัล Paul Harris Fellow ซึ่งเป็นเข็มที่ให้กับผู้ที่ปฎิบัติตัวเป็นประโยชน์จากสังคมโดยรวม จาก Rotary International ณ โรงแรมสยามเบชอร์ พัทยา

5 Stars Giving Back NGO Rating, 2016

พ.ศ.2559 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย รับรางวัล องค์พัฒนาเอกชน ระดับ 5 ดาว ในเรื่องความโปร่งใสด้านการเงิน และการบริหารงานดีเด่น จาก Giving back Association ประเทศออสเตรเลีย

Paul Harris Fellow

พ.ศ.2560 คุณอีวาน ดีทริส ประธานกรรมการ Human Help Network eV. รับรางวัล Paul Harris Fellow จาก Rotary International ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี

Social Impact Award

​พ.ศ.2560 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับรางวัล The Finalist of Most Innovative campaign จากการออกแบบนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในงาน Social Impact Awards 2017 จัดโดย IFC Asia ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 62 องค์กร จาก 16 ประเทศในเอเชีย

รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น

พ.ศ.2561 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับโลห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนดีเด่น

18 ตุลาคม 2561 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย​ ได้เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราช​สังฆมลฑล​จันทบุรี ในฐานะที่เป็นบุคคล และองค์กร ทำคุณประโยชน์แก่และเยาวชนดีเด่น ในโอกาสวันชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่35

รางวัลประชาบดี

​วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีพระวรราชาทินัดดามาตุทรงเป็นองค์ประธาน ประทานรางวัลประชาบดีให้แก่บุคคลและองค์กรผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ตามคำทูลเชิญของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งในโอกาสนี้ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเข้ารับพระกรุณาธิคุณประทานรางวัลประชาบดีประจำปี 2561 โดยมีคุณรัชฏา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯเป็นตัวแทนรับเกียรติในครั้งนี้

รางวัลปกรณ์ อังศุสิงห์

​วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ฯพณฯ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561แก่นักสังคมสงเคราะห์ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่านจากทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ, ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และ นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์อังศุสิงห์ ซึ่งในโอกาสนี้ คุณ รัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Paul Harris Fellow Award

26 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรโรตารี่ Pijnacker-Nootdorp และ สโมสรโรตารี่ อิสเทอร์ ซีบอร์ด ได้ทำพิธีมอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ The Paul Harris Fellow award แด่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จำนวน 3 ท่าน ณ อาคารศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

ในโอกาสนี้ Mr. Aad & mrs. Witha Scholtes ผู้แทนจากสโมสรโรตารี Pijanacker-Nootdorp ได้เป็นประธานในการมอบรางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับนางรัตนมาดา สังข์รุ่ง หัวหน้าครูศูนย์การเรียนรู้อาเซียน นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในฐานะผู้มีส่วนในการผลักดัน และทำงานในโครงการงานของศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ เพื่อยกคุณภาพชีวิตให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสในสังคม