สมาคมเพื่อนมนุษย์ (Hero Association)

สมาคมเพื่อนมนุษย์ (Hero Association) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา (บ้านเด็กกำพร้า พัทยา) ที่ได้รับการจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ บุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นหน่วยให้บริการทางสังคมสงเคราะห์แก่อดีตเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาความยากลำบากในชีวิต โดยการให้บริการคำปรึกษาด้านการจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ เพื่อเสริมพลังให้บุคคลนั้นสามารถดำเนินชีวิต และเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองได้อย่างปกติสุข  

สำหรับการดำเนินกิจกรรมของสมาคมเพื่อนมนุษย์ ในปี 2558 – 2560 สมาคมได้ทำเนินกิจกรรมดังนี้

  1. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่บรรดาอดีตเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาความยากลำบาก ดังนี้

1.1) ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค จำนวน 5 ราย จำนวน 9 ครั้ง
1.2) ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ในกรณีที่จำเป็น จำนวน 16 ราย จำนวน 32 ครั้ง
1.3) ดำเนินการจัดหาที่พักอาศัยสำหรับบุคคลไร้ที่บ้าน จำนวน 6 ราย จำนวน 6 ครั้ง
1.4) ดำเนินการจัดหางานให้กับบุคคลที่ตกงาน จำนวน 3 ราย จำนวน 5 ครั้ง
1.5) ดำเนินการส่งต่อเพื่อรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย จำนวน 4 ครั้ง
1.6) ดำเนินงานฌาปณกิจศพอดีตเด็กกำพร้าที่เสียชีวิต จำนวน 3 ราย จำนวน 3 ครั้ง

2. ดำเนินการออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมให้บริการปรึกษากับบุคคลและครอบครัว ดังนี้

2.1) เยี่ยมอดีตเด็กกำพร้าที่ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน 2 ราย จำนวน 9 ครั้ง
2.2) เยี่ยมอดีตเด็กกำพร้าที่ต้องโทษในเรือนจำ จำนวน 4 ราย จำนวน 12 ครั้ง
2.3) เยี่ยมบ้านอดีตเด็กกำพร้าที่คลอดบุตรใหม่ จำนวน 2 ราย จำนวน 3 ครั้ง

3. ดำเนินกิจกรรมการระดมทุนโดยการขายเสื้อของสมาคมเพื่อนมนุษย์ Hero Association Shirts เพื่อนำเงินมาใช้ในการทำกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่อดีตเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาความยากลำบาก  

4. ดำเนินกิจกรรมรวมรวมสมาชิกศิษย์เก่าบ้านเด็กกำพร้า ในงานคริสต์มาสประจำปี ที่สมาคมเพื่อนมนุษย์ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา