ผช.นักบินและลูกเรือสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เยอรมันเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการเกษตรในฟาร์มปศุสัตว์ของบ้านเอื้ออารี

ผช.นักบินและลูกเรือสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เยอรมันเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการเกษตรในฟาร์มปศุสัตว์ของบ้านเอื้ออารีซึ่งยังขาดปัจจัยหลายอย่างให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 7 ธันวาคม 62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ เอช เอช เอ็นเพื่อ เด็กไทย และ ผอ.ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก บ้านเอื้ออารี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ Benjamin Fischer นักบินผู้ช่วยและลูกเรือของสายการบินลุฟท์ฮันซ่า
ซึ่งเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เยอรมัน มาเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการเกษตรในฟาร์มปศุสัตว์ของบ้านเอื้ออารี ซึ่งทางลุฟท์ฮันซ่า และ Help Alliance เป็นผู้ให้การสนับสนุนในช่วงปีที่ผ่านๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ที่ใช้ในการทำปศุสัตว์ มีพื้นที่ 350 ตร.ม. บ่อปลา 2 บ่อ ปลายี่สกประมาณ 50,000 ตัว ไก่ 40 ตัว เป็ด 40 ตัว หมู 7 ตัว และจิ้งหรีดกว่า 100,000 ตัว
โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าพัฒนาไปมากแต่ก็ยังมีส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือและความต้องการ ในด้านปัจจัยของการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ การดูแล ในเรื่องของอาหารสัตว์ สถานที่ในการเลี้ยง รวมถึงเมล็ดพันธ์พืช หรือพันธ์สัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งก็ต้องมีการบริโภคหรือจำหน่าย และนำกลับเข้ามาเหมือนเดิม ซึ่งก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆของทางมูลนิธิ ฯได้เรียนรู้ด้านการเกษตร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีงานทำและพอมีรายได้ และหากขาดการสนับสนุนเหล่านี้เด็กๆนับร้อยชีวิตก็จะสูญเสียโอกาสดีดีที่ควรจะได้รับไป จึงอยากให้หน่วยงานต่างๆหรือผู้ที่มีใจเมตตาในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่องให้เกิดการเกษตรแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน