🎊 ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการจะเรียนต่อ

กองทุนการศึกษาสู่ความสำเร็จ HGM Education Fund 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓 เชิญชวนน้องๆที่สนใจขอรับทุนการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 👇🏻👇🏻 ✨กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องการศึกษาต่อระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. / ปวส.✨ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก และขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เพื่อจะศึกษาต่อ✨ประพฤติดี มีความสามารถ (ถ้ามีใบประกาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)✨มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (กรณีที่ได้ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าเด็กมีความจำเป็นต้องรับทุน)✨อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี 💰ถ้าผ่านการพิจารณานักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาดังนี้🔸ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา🔹ระดับ ปวส. ทุนละ 36,000 บาท/ปีการศึกษา (ทุนการศึกษาเป็นทุนให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น โดยมีเงื่อนไขการให้ทุนเป็นไปตามระเบียบคู่มือนักเรียนทุน HGM Education Fund) 📝โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการ คู่มือ และใบสมัครขอรับทุน ได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1pAwZ8fb2c-18OhKFCko0dPW_j-QWZsMi หรือสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่📨 มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย (สำนักงานอาคารศูนย์พักพิงเด็ก)เลขที่ 384/127 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150☎️…

Read more →

Mr.Richard Wee พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำกิจกรรม FunFit และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

Mr.Richard Wee พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆจากประเทศสิงคโปร์​ ได้มาทำกิจกรรม FunFit และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับเด็กๆ ส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด และหมูสะเต๊ะ​ นอกจากนั้นยังได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค มาบริจาคให้กับเด็กๆในโอกาสนี้ด้วย  ทางศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณ Mr.Richard พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ให้ความกรุณากับเด็กๆของมูลนิธิฯ เสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ที่ท่านนับถือได้ทรงตอบแทนทุกท่านตลอดไป ❤️❤️

Read more →

ต้อนรับ ฯพณฯ เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

27 มีนาคม 2562 ตัวแทนเด็กๆข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ​เด็ก บ้านเอื้ออารี มูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย  ที่ได้มาเยี่ยมชุมชมชาวเยอรมัน ในเมืองพัทยา ณ คริสตจักร​ชาวเยอรมัน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ตัวแทนเด็กๆของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันทำการแสดงรำไทย เพลงสาวทอผ้าไหม และเต้นประกอบจังหวะเพลง Cotton Eyes Joe เพื่อสร้างบรรยากาศ​ความ​สนุกสนาน​ภายใน​งา​นด้​วย

Read more →

คณะทันตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กๆของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

วันที่ 30 มีนาคม 2562 คณะทันตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กๆของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในโอกาสนี้ ทางคณะทันแพทย์ยังได้กรุณาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้นให้กับเด็กๆและพนักงาน รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและช่องปากแก่เด็กๆอีกด้วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณ คณะทันแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของชาติ และให้เกียรติสละเวลามาตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่เด็กๆมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Read more →

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 23 มีนาคา พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี วาระการประชุมมีสาระสำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตและกำลังสำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งยังมีการพูดคุยถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ท่านประธานมูลนิธิ คุณ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ และกรรมการบริหาร คุณ โสภิณ เทพจักร ยังได้ให้เกียรติร่วมเป็นเข้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆอีกด้วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละทั้งเวลา ทุนทรัพย์ และแรงกายแรงใจเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสเสมอมา

Read more →

Classic​ Car Friends Pattaya

13 มีนาคม 2562 คณะ Classic​ Car Friends Pattaya ได้มาทำพิธีมอบเงินรายได้จากการจัดงาน 2019 Classic Car Show Pattaya เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 จำนวน 350,000 บาท เพื่อสนันสนุนงานช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กของมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🌐 ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบเช็คเงินสด พร้อมกันนี้เด็กๆได้ร่วมกันแสดงร้องเพลงเต้นประกอบจังหวะเพลง Yesterday’s dream เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแขกในโอกาสนี้ด้วย 🙏❤️🙏 ในโอกาสนี้มูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ Mr.Jo Klem & Mr. Martin Koller และทีมงานที่ได้สร้างสรรค์​งานสำคัญนี้ขึ้นมา และขอขอบพระคุณ Riviera & Liqui Moly ที่เป็นสปอนเซอร์​ในการจัดงาน Classic Car Show Pattaya 2019 ในครั้งนี้ด้วยครับ ❤️🚘❤️…

Read more →

ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

1 มีนาคม 2562 ทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ​ เอช ​เอช​ เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมออกบู๊ทนิทรรศการเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในงาน “พม. เมืองสร้างสุข สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม ตามคำเชิญของศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา ณ ศ​ูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 🍀 ภายในงานประกอบไปด้วยบู๊ทกิจกรรมของหน่วนงานด้านสังคมต่างๆมากมาย ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมเล่นเกมและทำกิจกรรมต่างๆมากมาย 🎲🧩🧸 ในโอกาสนี้ นายปรเมธี วิมลศรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ปลัด พม.)​ ได้เข้าเยี่ยมชมบู๊ทเกมการ์ด​พลัง​ป้องกัน​เด็ก​ พร้อมกับทดลองเล่นเกม และรับมอบเกมจาก จนท.มูลนิธิฯ ในโอกาสนี้ด้วย 😍 มูลนิธิ​ เอช​ เอช ​เอ็น ​เพื่อ​เด็ก​ไทย​ ขอขอบพระคุณ ศูนย์​การพัฒ​นาสตรี​และ​ครอบครัว​เฉลิม​พระ​เกียรติ​สมเด็จ​พระ​เทพ​ฯ​ ที่ได้เชิญทีมงานของมูลนิธิในวาระนี้ด้วย ขอบคุณครับ

Read more →

สโมสรโรตารี่ Pijnacker-Nootdorp และ สโมสรโรตารี่ อิสเทอร์ ซีบอร์ด ได้ทำพิธีมอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ

26 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรโรตารี่ Pijnacker-Nootdorp และ สโมสรโรตารี่ อิสเทอร์ ซีบอร์ด ได้ทำพิธีมอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ The Paul Harris Fellow award แด่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จำนวน 3 ท่าน ณ อาคารศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในโอกาสนี้ Mr. Aad & mrs. Witha Scholtes ผู้แทนจากสโมสรโรตารี Pijanacker-Nootdorp ได้เป็นประธานในการมอบรางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับนางรัตนมาดา สังข์รุ่ง หัวหน้าครูศูนย์การเรียนรู้อาเซียน นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย และนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ในฐานะผู้มีส่วนในการผลักดัน และทำงานในโครงการงานของศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กข้ามชาติ (กัมพูชา เมียนมาร์…

Read more →

สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา นำโดย ดร.ออทม่า เดเทอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคโรตารี, ดร. มาร์เกรท เดเทอร์ อดีตนายกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล นำคณะสโมสรโรตารีจากนานาประเทศจาก Australia, Nigeria, Zimbabwe, Nigeria, Colombia, El Salvador, Peru , Canada, USA, เข้าเยี่ยมชมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เยี่ยมและพบปะพูดคุยกับเด็กๆภายใต้การดูแลของมูลนิธิ รวมถึงงานด้านการบริหารงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักสวนครัว ทำโรงเพาะเห็ด ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิและปลูกฝังให้พนักงานและเด็กๆรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีคุณรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยและ ในนามผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี คุณศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กในการดูแลคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มูลนิธิ เอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณสโมสรโรตารี่ ที่ให้การสนับสนุนการโครงการและการทำงานต่างๆเพื่อช่วยเด็กและสังคมของทางมูลนิธิเป็นอย่างดีเสมอมา CREDITS:…

Read more →