งานภาคสนาม

งานภาคสนามเป็นขั้นตอนการทำงานในด่านแรกที่ทีมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม พร้อมกับรถโมบาย (Mobile Training Unit; MTU)ของมูลนิธิฯ จะเข้าไปพบปะกับเด็กๆในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท้องถนน แคมป์คนงานก่อสร้าง ชุมชนแออัด รวมไปถึงการเยี่ยมบ้านเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯจะได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ เพื่อจะได้พูดคุยกับเด็กๆ เหล่านี้ถึงอันตรายของการใช้ชีวิตตามท้องถนน  ด้วยการเน้นให้เห็นถึงภัยอันเกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์  อาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติดและการทารุณกรรมทางเพศ ด้วยการสร้างสัมพันธภาพพบปะเจรจากับเด็กที่อาศัยอยู่ตามท้องถนน  ทีมงานภาคสนามของเรายังได้รวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดและผู้เป็นโรคใคร่เด็ก (Pedophilia) ข้อมูลนี้จะนำไปแบ่งปันโดยตรงกับตำรวจท้องถิ่นและตำรวจนานาชาติเพื่อที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกในการจับกุมผู้ต้องสงสัยต่อไป