การทำงานด้านการป้องกัน

งานป้องกันคือหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ที่ให้ความสำคัญ เพราะเป็นกระบวนการทำงานต้นทางที่จะทำให้เด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ มูลนิธิฯ จึงได้มอบหมายให้ทีมงานภาคสนาม พร้อมกับรถโมบาย MTU ออกไปให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก และการป้องกันทางเพศเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สถานสงเคราะห์ และโรงเรียน นอกจากนั้นเรายังจัดอบรมให้กับบรรดาผู้ปกครองเด็ก รวมไปถึงผู้นำชุมชน เพื่อพวกเขาได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและปกป้องคุ้มครองเด็กในพื้นที่  ซึ่งในแต่ละปีทีมงาน MTU ได้ออกไปให้ความรู้กับเด็กๆในพื้นที่ต่างๆมากกว่า 1,500 คน ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมที่มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้คิดค้นและพัฒนาขึ้น เช่น การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็ก และเพศศึกษา การอบรมการใช้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก (Child Protection Card Game) เป็นต้น  

ข้อมูลเกี่ยวกับ บอร์ดเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก