พันธกิจเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก

การค้ามนุษย์นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับสังคมไทยและสังคมโลก เนื่องจากการค้ามนุษย์ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ในแต่ละปีมีเด็กทั่วโลกประมาณ 1.2 ล้านคนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะมีการค้าบริการทางเพศ (Sex Trafficking) การบังคับใช้แรงงาน (Labor Trafficking) รวมไปถึงการบังคับขอทาน เรื่องนี้ได้แพร่หลายเข้ามาสู่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และมักจะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โดยเฉพาะการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นองค์กรการกุศลหนึ่งที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่เลือกปฎิบัติในความแตกต่างด้านความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม สีผิว และสัญชาติ ผ่านพันธกิจ 4 ด้านในการทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก ดังนี้
  • งานภาคสนาม
  • ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
  • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี
  • การทำงานด้านการป้องกัน