ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

ศูนย์พักพิงเด็กเป็นสถานแรกรับ ที่จะช่วยให้เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้ได้รับความคุ้มครอง ฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตใจให้กลับสู่สภาวการณ์ปรกติ โดยทางศูนย์มีบริการที่พักพิงที่ปลอดภัย การบริการจัดหาสิ่งของจำเป็นขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า และยารักษาโรค รวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษา และวางแผนการให้ความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อร่วมพิจารณารูปแบบและวิธีการให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กในระยะสั่นและระยะยาว เช่น การดำเนินการเรื่องสถานะบุคคล การให้ทุนการศึกษา การติดต่อและสืบหาครอบครัว รวมไปถึงการส่งต่อเด็กเข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ในกรณีที่เด็กจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง  

                นอกจากนั้นศูนย์พักพิงเด็กยังดำเนินโครงการศูนย์การเรียนอาเซียน เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลานแรงงานข้ามชาติที่ติดตามบิดามารดาของตนเข้ามาขายแรงงานในเมืองพัทยา โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิต ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาถิ่นกำเนิดของตนเอง เอง เช่น ภาษากัมพูชา หรือ ภาษาเมียนมาร์ รวมไปถึงการสอนเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดี มีวินัย และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปรกติสุข ซึ่งปัจจุบันเรามีเด็กข้ามชาติที่เข้ามาเรียนในศูนย์การเรียนกว่า 80 -100 คน เปิดทำการเวลา 08.00 น. – 16.00 น.