HGM Education Fund

Mr. Hans Günther Müller ผู้อุปถัมภ์โครงการสู่ความสำเร็จ โดย HGM Education Fund เป็นชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี ท่านได้บริจาคเงินส่วนตัวที่ท่านได้สะสมหลังจากที่ท่านได้จบการศึกษา และดำเนินธุรกิจนานกว่ากว่า 45 ปี จนประสบความสำเร็จ และมาใช้ชีวิตหลังเกษียนอายุในประเทศไทย

จากประสบการณ์ของท่าน ท่านทราบดีกว่าการศึกษาที่ดี จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จในอนาคต นี้จึงเป็นเหตุผลที่ท่านบริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนในประเทศไทยได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในความมุ่งมั่นตั้งใจของตนเอง 

ข้อมูลนักเรียนทุน