ต้อนรับ ฯพณฯ เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย

27 มีนาคม 2562 ตัวแทนเด็กๆข้ามชาติในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ​เด็ก บ้านเอื้ออารี มูลนิธิ​ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย  ที่ได้มาเยี่ยมชุมชมชาวเยอรมัน ในเมืองพัทยา

ณ คริสตจักร​ชาวเยอรมัน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ในโอกาสนี้ตัวแทนเด็กๆของมูลนิธิฯ ได้ร่วมกันทำการแสดงรำไทย เพลงสาวทอผ้าไหม และเต้นประกอบจังหวะเพลง Cotton Eyes Joe เพื่อสร้างบรรยากาศ​ความ​สนุกสนาน​ภายใน​งา​นด้​วย