มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ให้การต้อนรับ ดร. วิคเตอร์ กรุณัน และ ดร.ปริญ เกตุนิ่ม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ให้การต้อนรับ ดร. วิคเตอร์ กรุณัน และ ดร.ปริญ เกตุนิ่ม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการทำการวิจัยเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสในสถานคุ้มครองต่างๆ เพื่อประโยชน์และความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทลัย BATH ประเทศอังกฤษ

WE HELP CHILD