การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้ประกาศให้ผู้ปกครองจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานของตนเองโดยผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563.. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563.. และวันที่ 7 พ.ค.2563 เป็นวันแรกที่ “บ้านเอื้ออารี”พร้อมที่จะให้ความรู้กับเด็กๆซึ่งเราจะเปลี่ยนให้ทุกๆที่ในบ้านของเรากลายเป็นโรงเรียน/ห้องเรียน ชั่วคราว ซึ่งก็จะมีทั้งคุณครู เจ้าหน้าที่ และพี่ๆเด็กโต เข้ามาช่วยสอน..และเราจะจัดให้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กๆจะเปิดภาคเรียน #โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ #อนาคตเด็กไทยคืออนาคตประเทศ อ้างจาก เฟซบุ๊ก รมว.ศธ.