มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัวตำบลพลูตาหลวง ตาม คำเชิญของ องค์กรพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดยมีนักเรียนในโรงเรียนในตำบลพลูตาหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน กว่า 100 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมจากกองทุนการส่งเสริมสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ นายอธิษฐ์ อมรินทร์ คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้มอบเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในพื้นที่อีกด้วย

Read more →

WE HELP CHILDREN.

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาบุคคลากรทุกท่านที่ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในสถานะยากลำบาก และด้วยความกรุณาจากผู้สนับสนุนทุกๆท่าน เด็กและเยาวชนมากกว่า 1,000 ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิต่างต่างได้รับความช่วยเหลือ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เฉกเช่นที่มนุษย์แต่ละคนพึงมี แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีปัญหาสังคมอีกมากที่ยังรอรับการแก้ไข และอนาคตของชาติอีกมากมายที่ยังรอความช่วยเหลือ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมของมูลนิธิเสมอมา และขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทุ่มเททำงานเพื่อเด็กและเยาวชนตลอดไป WE HELP CHILDREN.

Read more →

อวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand

19 กรกฎาคม​ 2562 ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กๆ ในศูนย์พักพิง​เด็ก/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ เข้าอวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand ผู้มีอุปการะคุณ​ต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ❤️🎂❤️

Read more →

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี

15 กรกฎาคม​ 2562 คุณพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี มอบหมายให้คุณเจนจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้ทำพิธีมอบเช็คเงินสด ให้กับผู้แทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ผ่านการพิจารณาการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 👍 ในโอกาสนี้คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้เข้ารับมอบเช็คเงินสด จำนวน 172,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ “ขยายผลความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียน จ.ชลบุรี โดยมีเป้าหมายขยายผลความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการล่อลวงเด็ก และสิทธิเด็ก ให้กับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ชลบุรี มากกว่า 30 โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีเข้าร่วมโครงการกิจกรรม มากกว่า 650 คน 👨‍👧‍👦👦👧🧑👨 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.)…

Read more →

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมครอบครัวร่วมศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมครอบครัวร่วมศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาช่วงสายของวันนี้ 11 ก.ค.62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมครอบครัวและกลุ่มเพื่อนชาวจีนซึ่งปฎิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีน มอบสิ่งของเครื่องใช้จำ อาทิ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตุ๊กตา เสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันฯลฯ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 55 ปี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาโดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และในนาม ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กๆในการดูแลกว่า 100 คน คอยให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะผู้บริหารบ้านเอื้ออารี ได้ให้เด็กในการดูแล นำของที่ระลึกมามอบให้แก่ทางเจ้าภาพ เพื่อเป็นการขอบคุญ พร้อมชมมินิการแสดงโชว์จากเด็กๆ จากนั้นได้เชิญให้ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยฯ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทางคณะผู้ใจบุญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันดังกล่าว ในการให้ความสำคัญแก่เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ

Read more →

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา นำคณะผู้บริหาร และทีมงานนำสิ่งของอุปโภค – บริโภค มามอบให้กับเด็กๆในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

8 กรกฎาคม 2562 คุณประวีร์ เหวียนระวี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา นำคณะผู้บริหาร และทีมงานนำสิ่งของอุปโภค – บริโภค มามอบให้กับเด็กๆในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย อาทิ ผงซักฟอก กระดาษชิชชู อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน อุปกรณ์ทำสวน รวมไปถึงขนมขบเคี้ยว และอาหารแห้งอีกด้วย 😊 นอกจากนั้นทางทีมงานยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆ เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆในวันนี้ ในโอกาสนี้ตัวแทนเด็กๆได้ร่วมกันทำการแสดงเต้นประกอบจังหวะเพลง และร้องเพลงแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ให้กับสนับสนุนกับเด็กๆ ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ขอขอบพระคุณ คุณประวีร์ เหวียนระวี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ในความกรุณาที่มีต่อเด็กๆในโอกาสนี้ด้วยครับ และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปครับ 🙏❤️🙏

Read more →

ปันน้ำใจให้น้องๆ เพื่อนพ้องสองสี่ (นจอ.24).

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะ นจอ.24 นำทีมโดย น.ต.สมพร ก้อนทอง มาร่วมกันสร้างสรรค์ความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วยการเล่นเกมส์ต่างๆ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลผสม และแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม นจอ.24 และทีมเด็กบ้านเอื้ออารี อีกทั้งได้บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมากมาย พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างตลอดการแข่งขัน และยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น.. ในนามของ “บ้านเอื้ออารี” ขอขอบพระคุณคณะ นจอ.24 ทุกท่านเป็นอย่างสูงแทนเด็กๆ ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Read more →

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครู

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562..นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครู ได้นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง แท็บแล็ต จำนวน 10 เครื่อง โทรทัศน์ จอแบน จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ยังเยี่ยมชมแปลงเกษตร ตลอดจนบริเวณโดยรอบของ”บ้านเอื้ออารี” ในการนี้ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.และคณะครูเป็นอย่างสูงที่มีจิตเมตตาต่อเด็กๆ ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ตลอดจนการงานอาชีพเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะคะ

Read more →

คณะทันตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กๆของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

วันที่ 30 มีนาคม 2562 คณะทันตแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางเข้าเยี่ยมเด็กๆของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ในโอกาสนี้ ทางคณะทันแพทย์ยังได้กรุณาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้นให้กับเด็กๆและพนักงาน รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและช่องปากแก่เด็กๆอีกด้วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณ คณะทันแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของชาติ และให้เกียรติสละเวลามาตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่เด็กๆมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

Read more →

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 23 มีนาคา พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี วาระการประชุมมีสาระสำคัญเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตและกำลังสำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งยังมีการพูดคุยถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจากปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ท่านประธานมูลนิธิ คุณ สรสิทธิ์ สุนทรเกศ และกรรมการบริหาร คุณ โสภิณ เทพจักร ยังได้ให้เกียรติร่วมเป็นเข้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่เด็กๆอีกด้วย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สละทั้งเวลา ทุนทรัพย์ และแรงกายแรงใจเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสเสมอมา

Read more →