กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี

15 กรกฎาคม​ 2562 คุณพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี มอบหมายให้คุณเจนจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้ทำพิธีมอบเช็คเงินสด ให้กับผู้แทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ผ่านการพิจารณาการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 👍

ในโอกาสนี้คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้เข้ารับมอบเช็คเงินสด จำนวน 172,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ “ขยายผลความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียน จ.ชลบุรี โดยมีเป้าหมายขยายผลความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการล่อลวงเด็ก และสิทธิเด็ก ให้กับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ชลบุรี มากกว่า 30 โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีเข้าร่วมโครงการกิจกรรม มากกว่า 650 คน 👨‍👧‍👦👦👧🧑👨

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ที่ให้การสนับสนุนโครงการผลิต และอบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เป็นปีที่ 2 ทั้งนี้เพื่อช่วยผลักดันให้วาระการป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนถูกล่อลวง และล่วงละเมิดทางเพศ หมดไปในจังหวัดชลบุรี และสังคมไทย ตลอดไป 🙏❤️🙏