มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์​แก่เด็ก และเยาวชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562

17 กันยายน 2562 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย รับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์​แก่เด็ก และเยาวชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จ.ชลบุรี ภายใต้ชื่องาน “เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชนชนบท” ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนรวมในการจัดกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นการมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ เยาวชนต้นแบบจิตอาสา เยาวชนดีเด่น รวมถึงบุคคล และองค์กร ที่ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ รวมจำนวนกว่า 72 รางวัล 

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ประเภท องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขึ้นรับใบประกาศเกียรติบัตร กับนายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบประกาศนียบัตรในงานดังกล่าว 

นอกจากนั้นทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ยังได้ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ ทำกิจกรรมเกมสิทธิเด็ก และเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก โดยได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมมามาย

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณ ทีมงานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี สำหรับการพิจารณามอบรางวัลนี้ให้กับมูลนิธิฯ และทีมงาน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนต่อไป