Ms.Viola GauB จาก Z Quadrat ประเทศเยอรมนี​ 🇩🇪 มาจัดอบรม Robotics Workshop​: การสอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้

30 กันยายน 2562 Mr.Daan Apeldoorn และ Ms.Viola GauB จาก Z Quadrat ประเทศเยอรมนี​ 🇩🇪
มาจัดอบรม Robotics Workshop​: การสอนการสร้างหุ่นยนต์เลโก้ ด้วยชุดตัวต่อเลโก้ ” LEGO MINDSTORMS EV3 ” ⚙️
ถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กๆข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียนและบ้านเอื้ออารี ที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้การฝึกฝนต่อหุ่นยนต์​ เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์​ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม 🤝
เพราะเมื่อเด็กๆได้เล่นตัวต่อ เด็กๆจะมีโอกาสฝึกแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills) ได้ลองค้นหาว่าตัวต่อชิ้นใดที่เหมาะสำหรับการสร้างสิ่งที่เราต้องการ ในกระบวนการนี้ เราจะได้ลองผิดลองถูก จนกว่าเราจะพบว่าชิ้นส่วนไหนเหมาะสมที่สุด
ประโยชน์ที่เราได้อย่างชัดเจน คือ การวางแผนและการจัดการ 🙋‍♂️🙋‍♀️
เพราะอย่าลืมว่าการสร้างสิ่งใดให้สำเร็จ เราต้องอาศัยการวางแผนก่อนการลงมือสร้างอย่างระมัดระวัง ในระหว่างการวางแผนเราต้องจัดความคิดหรือจินตนาการในหัวของเราให้เป็นระบบอย่างชัดเจน 😉
การส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 🥳
ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะเราสามารถวัดความสร้างสรรค์ของตัวเราได้จากตัวต่อที่เราประกอบขึ้นมาว่าดูน่าสนใจแปลกใหม่เพียงใด
ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าตัวต่ออนุญาตให้เราสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวเราได้ง่าย และเมื่อเราสามารถสร้างได้สิ่งหนึ่งแล้ว มันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น
นอกจากนั้นสิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ในครั้งนี้ ยังมีอีกมากมาย อาทิ
⚙️ ฝึกสมาธิ และการจดจ่ออยู่กับงานที่ทำให้สำเร็จ
⚙️ ฝึกจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
⚙️ ฝึกทักษะการสังเกตุ การทดลอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์
⚙️ เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการต่อหุ่นยนต์ หลักฟิสิกส์ หลักการเขียนโปรแกรม Coding
⚙️ ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Social Skill)
⚙️ ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน
⚙️ ฝึกการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ศูนย์​พักพิง​เด็ก​/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ ขอบกราบขอบพระคุณ​ท่านทั้งสองที่สละเวลามาทำกิจกรรมกับเด็กๆในวันนี้ด้วยครับ