มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทย แจกจ่ายถุงยังชีพ(HHN Care Bag) จำนวน 500 ถุง เพื่อผู้ด้วยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19

มูลนิธิเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทยได้จัดทำถุงยังชีพ  “ HHN CARE BAG” 500 ถุง เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ภายในกระเป๋าประกอบด้วยสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เช่นอาหารเครื่องดื่มยาและมาสก์หน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณมากมาย

มูลนิธิเครือเอชเอชเอ็นเพื่อเด็กไทยขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ทำให้สิ่งนี้เป็นเกิดขึ้น