มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล #องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล #องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 จาก ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส #วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563. .โอกาสนี้ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็น ตัวแทนมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล โดยมี นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โอกาสนี้คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงานด้วย .มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณ #กรมกิจการเด็ก#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ #สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่ได้กรุณาพิจารณามอบรางวัลนี้ให้กับทางมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ในโอกาสนี้ด้วยครับ