วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวรรอบๆ บ้านเอื้ออารี ส่วนช่วงเย็น มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนีพันปีหลวง ที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ขอกราบคุณแม่ทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพกาย ใจ ที่แข็งแรงและขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีของแม่ ของครอบครัว และของสังคม ประเทศชาติตลอดไปคะ..

Read more →

มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ไปร่วมทำกิจกรรม อบรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ในโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก เยาวชนและสมาชิกในครอบครัวตำบลพลูตาหลวง ตาม คำเชิญของ องค์กรพัฒนาสตรีองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง โดยมีนักเรียนในโรงเรียนในตำบลพลูตาหลวง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน กว่า 100 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรมจากกองทุนการส่งเสริมสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ นายอธิษฐ์ อมรินทร์ คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้มอบเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในพื้นที่อีกด้วย

Read more →

WE HELP CHILDREN.

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาบุคคลากรทุกท่านที่ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทยได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในสถานะยากลำบาก และด้วยความกรุณาจากผู้สนับสนุนทุกๆท่าน เด็กและเยาวชนมากกว่า 1,000 ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิต่างต่างได้รับความช่วยเหลือ และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เฉกเช่นที่มนุษย์แต่ละคนพึงมี แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีปัญหาสังคมอีกมากที่ยังรอรับการแก้ไข และอนาคตของชาติอีกมากมายที่ยังรอความช่วยเหลือ มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้ความกรุณาสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมของมูลนิธิเสมอมา และขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทุ่มเททำงานเพื่อเด็กและเยาวชนตลอดไป WE HELP CHILDREN.

Read more →

อวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand

19 กรกฎาคม​ 2562 ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กๆ ในศูนย์พักพิง​เด็ก/ศูนย์การ​เรียนรู้​อาเซียน​ เข้าอวยพร โอกาสวันคล้ายวันเกิด Dr. Otmar Deter, the founder of Rotary E club of Dolphin Pattaya International Thailand ผู้มีอุปการะคุณ​ต่อมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ❤️🎂❤️

Read more →

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี

15 กรกฎาคม​ 2562 คุณพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี มอบหมายให้คุณเจนจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้ทำพิธีมอบเช็คเงินสด ให้กับผู้แทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ผ่านการพิจารณาการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี 👍 ในโอกาสนี้คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้เข้ารับมอบเช็คเงินสด จำนวน 172,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการ “ขยายผลความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียน จ.ชลบุรี โดยมีเป้าหมายขยายผลความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการล่อลวงเด็ก และสิทธิเด็ก ให้กับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ชลบุรี มากกว่า 30 โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีเข้าร่วมโครงการกิจกรรม มากกว่า 650 คน 👨‍👧‍👦👦👧🧑👨 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบพระคุณ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.)…

Read more →

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมครอบครัวร่วมศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาพร้อมครอบครัวร่วมศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาช่วงสายของวันนี้ 11 ก.ค.62 ที่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมครอบครัวและกลุ่มเพื่อนชาวจีนซึ่งปฎิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประสานงานนักท่องเที่ยวชาวจีน มอบสิ่งของเครื่องใช้จำ อาทิ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตุ๊กตา เสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันฯลฯ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 55 ปี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาโดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย และในนาม ผอ.สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเด็กๆในการดูแลกว่า 100 คน คอยให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะผู้บริหารบ้านเอื้ออารี ได้ให้เด็กในการดูแล นำของที่ระลึกมามอบให้แก่ทางเจ้าภาพ เพื่อเป็นการขอบคุญ พร้อมชมมินิการแสดงโชว์จากเด็กๆ จากนั้นได้เชิญให้ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยฯ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ทางคณะผู้ใจบุญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันดังกล่าว ในการให้ความสำคัญแก่เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิฯ

Read more →

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา นำคณะผู้บริหาร และทีมงานนำสิ่งของอุปโภค – บริโภค มามอบให้กับเด็กๆในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

8 กรกฎาคม 2562 คุณประวีร์ เหวียนระวี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา นำคณะผู้บริหาร และทีมงานนำสิ่งของอุปโภค – บริโภค มามอบให้กับเด็กๆในศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย อาทิ ผงซักฟอก กระดาษชิชชู อุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน อุปกรณ์ทำสวน รวมไปถึงขนมขบเคี้ยว และอาหารแห้งอีกด้วย 😊 นอกจากนั้นทางทีมงานยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเล็กๆน้อยๆ เพื่อมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆในวันนี้ ในโอกาสนี้ตัวแทนเด็กๆได้ร่วมกันทำการแสดงเต้นประกอบจังหวะเพลง และร้องเพลงแสดงความขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ให้กับสนับสนุนกับเด็กๆ ศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ขอขอบพระคุณ คุณประวีร์ เหวียนระวี ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงาน ในความกรุณาที่มีต่อเด็กๆในโอกาสนี้ด้วยครับ และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปครับ 🙏❤️🙏

Read more →

ปันน้ำใจให้น้องๆ เพื่อนพ้องสองสี่ (นจอ.24).

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 คณะ นจอ.24 นำทีมโดย น.ต.สมพร ก้อนทอง มาร่วมกันสร้างสรรค์ความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ ด้วยการเล่นเกมส์ต่างๆ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลผสม และแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีม นจอ.24 และทีมเด็กบ้านเอื้ออารี อีกทั้งได้บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมากมาย พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างตลอดการแข่งขัน และยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็น.. ในนามของ “บ้านเอื้ออารี” ขอขอบพระคุณคณะ นจอ.24 ทุกท่านเป็นอย่างสูงแทนเด็กๆ ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

Read more →

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครู

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562..นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม พร้อมคณะครู ได้นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง แท็บแล็ต จำนวน 10 เครื่อง โทรทัศน์ จอแบน จำนวน 1 เครื่อง ทั้งนี้ยังเยี่ยมชมแปลงเกษตร ตลอดจนบริเวณโดยรอบของ”บ้านเอื้ออารี” ในการนี้ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.และคณะครูเป็นอย่างสูงที่มีจิตเมตตาต่อเด็กๆ ขอพระอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ตลอดจนการงานอาชีพเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะคะ

Read more →

Mr.Richard Wee พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำกิจกรรม FunFit และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

Mr.Richard Wee พร้อมด้วยครอบครัว และเพื่อนๆจากประเทศสิงคโปร์​ ได้มาทำกิจกรรม FunFit และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันมื้อพิเศษให้กับเด็กๆ ส้มตำ ข้าวเหนียว ไก่ทอด และหมูสะเต๊ะ​ นอกจากนั้นยังได้นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค มาบริจาคให้กับเด็กๆในโอกาสนี้ด้วย  ทางศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ขอขอบคุณ Mr.Richard พร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ให้ความกรุณากับเด็กๆของมูลนิธิฯ เสมอมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ที่ท่านนับถือได้ทรงตอบแทนทุกท่านตลอดไป ❤️❤️

Read more →